Jouw zoekresultaten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Out Amsterdam Vastgoed Verhuur
Gevestigd aan de Cornelis Dirkszstraat 1, 1056TH Te Amsterdam, t.b.v. bemiddeling huur,
Verhuur en beheer van onroerend goed

KvK: 56844530

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden van Out Amsterdam vastgoed verhuur zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Out Amsterdam vastgoed verhuur en de Opdrachtgever.

Artikel 2 – Definities
2.1 Out Amsterdam vastgoed verhuur:  De (rechts)persoon die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot verhuur en/of bemiddeling van de Opdrachtgever aanvaardt.
2.2 De Opdrachtgever: De (rechts)persoon die de opdracht tot verhuur en/of bemiddeling aan Out Amsterdam vastgoed verhuur verstrekt.

Artikel 3- Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Out Amsterdam vastgoed verhuur en de opdrachtgever. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Out Amsterdam vastgoed verhuur, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Out Amsterdam vastgoed verhuur schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Out Amsterdam vastgoed verhuur op te stellen opdrachtbevestiging.

De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Out Amsterdam vastgoed verhuur, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijvende overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Out Amsterdam vastgoed verhuur en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Alle leveringen worden geacht te zijn geschied vanaf bovengenoemde vestigingsplaats, tenzij anders is overeengekomen, alle betalingen dienen aldaar of per bank te geschieden in Euro’s.

Artikel 4 – Opdracht
4.1 De Opdrachtgever zal aan Out Amsterdam vastgoed verhuur alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.
4.2 Out Amsterdam vastgoed verhuur zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten.
4.3 Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Out Amsterdam vastgoed verhuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van Out Amsterdam vastgoed verhuur. Het is Out Amsterdam vastgoed verhuur toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden, die niet bij haar in dienst zijn, mits de Opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend.
4.4 De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Out Amsterdam vastgoed verhuur kunnen doorkruisen en/of die Out Amsterdam vastgoed verhuur in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren, mocht dit onverhoopt toch plaats vinden, dan is Out Amsterdam vastgoed verhuur gerechtigd de misgelopen inkomsten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 – Inhoud van de opdracht bij bemiddeling
5.1 Onder een opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Out Amsterdam vastgoed verhuur in het tot stand komen van een (huur)overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door Opdrachtgever gegevens specificaties wordt voldaan.
5.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de Opdrachtgever en Out Amsterdam vastgoed verhuur niet dat Out Amsterdam vastgoed verhuur door de Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Out Amsterdam vastgoed verhuur uit hoofde van een lastgeving voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

Artikel 6 – Vergoeding bij bemiddeling
6.1 De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de Opdrachtgever en een derde een (huur)overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door Out Amsterdam vastgoed verhuur verleende diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
6.2 De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Out Amsterdam vastgoed verhuur en de Opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door Out Amsterdam vastgoed verhuur verrichte diensten en/of omdat de Opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 6 lid 1 en 6 lid 4 hierna en/of omdat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Out Amsterdam vastgoed verhuur om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen. Indien er tussen de Opdrachtgever en een derde na de datum van beëindiging van deze overeenkomst een overeenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Out Amsterdam vastgoed verhuur en is de Opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd;

Artikel 7 – Hoogte vergoeding en betaling
7.1 De in de opdracht tot verhuur en/of bemiddeling genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden omvat de vergoeding van de door Out Amsterdam vastgoed verhuur gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht (bestaande uit dienstverlening in de vorm van bezichtigingen, opnames, selectie en screening van huurders, incasseren van de 1e maand huur en een borg, het maken van een in/uitcheck rapport, het doen van de onderhandelingen namens Opdrachtgever, verrichten van overige diensten etc.), tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald.
7.2 De vergoeding voor de werkzaamheden en de vergoeding van de onkosten zullen door Out Amsterdam vastgoed verhuur gedurende de opdracht worden gefactureerd. De in de opdracht genoemde bedragen zijn exclusief de omzetbelasting. De Opdrachtgever vergoedt de door Out Amsterdam vastgoed verhuur ter zake de opdracht verschuldigde omzetbelasting. Indien Opdrachtgever betalingen zal ontvangen van derden via het kantoor van Out Amsterdam vastgoed verhuur geeft Opdrachtgever hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Out Amsterdam vastgoed verhuur om de voornoemde vergoedingen te verrekenen met de van derden te ontvangen betalingen.
7.3 Mocht de Opdrachtgever de opdracht tot verhuur en/of bemiddeling aan Out Amsterdam vastgoed verhuur intrekken, opschorten of beëindigen vanwege een niet aan Out Amsterdam vastgoed verhuur toe te rekenen omstandigheid alvorens er tussen Opdrachtgever en een derde een overeenkomst tot stand is gekomen en alvorens Opdrachtgever een opdrachtbevestiging tot het aanhuren van een onroerende zaak heeft getekend, dan is hij gehouden om aan Out Amsterdam vastgoed verhuur de vergoeding van de alsdan door Out Amsterdam vastgoed verhuur gemaakte onkosten alsmede een bedrag zijnde een bedrag van € 500,- (ex btw) zijnde de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden, te betalen, mits er gerede kans bestond dat er uiteindelijk een overeenkomst tot stand zou komen;
7.4 Indien Opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft ondertekend waarbij aan Out Amsterdam vastgoed verhuur opdracht is verstrekt een onroerende zaak voor hem/haar aan te huren dan is Opdrachtgever ten alle tijde de borg, huur en bemiddelingskosten verschuldigd onverminderd de overige schade die Out Amsterdam vastgoed verhuur hierdoor lijdt;
7.5 De betaling van de facturen dient, indien deze niet verrekend kunnen worden van betaling van derden, te geschieden binnen acht(8) dagen na de factuurdatum tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
7.6 Out Amsterdam vastgoed verhuur kan, indien zij dit noodzakelijk acht, van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens daadwerkelijk met de werkzaamheden aan te vangen. Dat voorschot wordt met de factuur verrekend.
7.7 Indien de factuur door een huurder niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan dan kan er geen sleuteloverdracht plaatsvinden. Indien Out Amsterdam vastgoed verhuur daardoor toerekenbare schade lijdt is Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
Out Amsterdam is alsdan niet aansprakelijk voor de schade, die is ontstaan als gevolg van de opschorting.
7.8 Out Amsterdam vastgoed verhuur zal aan Opdrachtgever, indien dit een verhuurder betreft, de ontvangen gelden van huur en borg, na aftrek van kosten en bemiddelingsvergoeding, overmaken voor de sleuteloverdracht.
7.9 Out Amsterdam vastgoed verhuur beschouwd zowel huurder als verhuurder als opdrachtgever, beiden kunnen geen aanspraak maken op afspraken die gemaakt zijn door Out Amsterdam vastgoed verhuur met de andere partij.

Objecten vergelijken